komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

czwartek, 30 marca 2017

Anieli, Kwiryna

Ogłoszenie Burmistrza Kłodzka

środa, 8.3.2017 16:21 , odsłony: 473
kategorie artykułu:

Kłodzko 8 marca 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku”, wraz z „prognozą oddziaływania na środowisko” oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, art.54 ust.2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXIV/275/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku” oraz Uchwały nr XXXVI/264/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/275/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku”,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku”,
wraz z „prognozą oddziaływania na środowisko”, w dniach od 16 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku przy pl. B. Chrobrego 1, w pokoju nr 113 w godzinach od 10ºº -  15ºº.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku przy pl. B. Chrobrego 1, w pokoju nr 128 o godzinie  12ºº.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie  planu miejscowego może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy może wnieść uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń projektu planu miejscowego.

Uwagi dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego oraz uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kłodzka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi do projektu planu miejscowego zgłoszone w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń tego projektu zgłoszone zgodnie z art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 
poniedziałek, 20.2.2017 12:55
piątek, 12.2.2016 23:18
czwartek, 16.3.2017 15:06
środa, 15.3.2017 14:14
wtorek, 7.3.2017 15:30
środa, 15.3.2017 11:38
środa, 15.3.2017 10:40
poniedziałek, 13.3.2017 14:45
czwartek, 9.3.2017 13:48
środa, 8.3.2017 16:21
piątek, 10.2.2017 13:28
poniedziałek, 26.9.2016 14:34
wtorek, 5.7.2016 19:00
poniedziałek, 23.5.2016 09:08
portalenieruchomosci.pl
portalenieruchomosci.pl
Gabinet Terapii Manualnej
Gabinet Terapii Manualnej
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
TWIERDZA KŁODZKO
TWIERDZA KŁODZKO